Tilbage

Forretningsbetingelser

Generelle Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder – medmindre andet er aftalt skriftligt – ved indgåelse af aftale om køb af ydelser og produkter fra Julie Mariel ApS, CVR-nr. 38195182, Egå Havvej 21, 8250 Egå, www.juliemariel.dk, kontakt@juliemariel.dk.

Afvikling, ændring og aflysning

Julie Mariel ApS har ret til med 24 timers varsel at ændre tidspunktet for købte ydelser/sessioner. Ved 1:1 sessioner fastlægges et nyt tidspunkt dog efter aftale mellem parterne. Ændringer giver ikke ret til hel eller delvis tilbagebetaling af betalte beløb.

Julie Mariel ApS har ret til at aflyse købte ydelser/sessioner mod tilbagebetaling af den del af det betalte beløb, som dækker den/de aflyste ydelse(r)/session(er). Julie Mariel ApS kan vælge, men er ikke forpligtet til, at tilbyde at erstatte den/de aflyste ydelse(r)/session(er) med nye efter nærmere aftale. Siger du ja til et evt. tilbud om erstatningsydelser/-sessioner, har du ikke også ret til tilbagebetaling.

Du er selv ansvarlig for at møde eller ringe op eller logge på på de aftalte/meddelte tider, og for at du har en velfungerende telefon- og/eller internet forbindelse samt en aktiv e-mail konto med tilpassede spamfiltre. Du er selv ansvarlig for at oplyse dine til enhver tid aktuelle telefonnumre og e-mail adresser. Oplysningerne skal gives skriftligt på ovennævnte e-mail adresse.

Alle kurser og uddannelser er betinget af et minimumsdeltagerantal. Er dette ikke opfyldt, er standardpraksis at udsætte starten i 1-6 måneder. Alle tilmeldte bliver meddelt herom, og vi forventer dette meddeles senest 14 dage før kursus-/uddannelsesstart. Dog gennemføres de fleste kurser uden problemer, og du kan altid spørge inden tilmelding.

Hvis du er forhindret i at møde op til en booket session live eller online, skal afbud meldes senest med 24 timers varsel til Julie Mariel på telefon 28 74 89 21 (opkald eller sms). Meldes der afbud mere end 24 timer før den aftalte tid, kan du reservere en ny tid eller få eventuel forudbetaling refunderet. Meldes der afbud senere end 24 timer før den aftale tid, eller udebliver du uden afbud, opkræves det fulde beløb for den planlagte session/ydelse. Ved deltagelse på online gruppeforløb refunderes betalingen ikke. En session anses for booket når aftalen er indgået eller bekræftet skriftligt.

Ved booking af billetter til foredrag og andre enkeltstående gruppearrangementer har du som kunde 14 dages fortrydelsesret på købet af din billet, dog frafalder al fortrydelsesret 14 dage før datoen for afholdelse af arrangementet. Du må gerne videresælge din billet til en anden køber til købsprisen. Hvis Julie Mariel er nødsaget til at aflyse et foredrag, returneres det fulde billetbeløb til deltagerne.

Ved udlandsrejser: se særskilte forretningsbetingelser for de enkelte ydelser.

Betaling og betalingsbetingelser

Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms. Udlandsrejser og uddannelser, der giver certificering, er momsfrie.

Ved kortbetaling af fortløbende køb er du selv ansvarlig for at ændre kortoplysningerne inden den pågældende betaling finder sted.

Betaling kan foregå enten med kontanter ved fysisk fremmøde eller ved bankoverførsel til Julie Mariels bankkonto Reg. nr. 9129 kontonr. 0003970817 eller på Mobilepay på nummeret 15901 eller med Stripe eller PayPal via webshoppen på www.juliemariel.dk/shop på baggrund af faktura fremsendt enten før eller efter ydelsen/sessionen er afviklet. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturaen er sendt til din email. Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00. Fakturaen fremsendes på email. Du er selv ansvarlig for at tjekke dit spamfilter/uønsket mail ved modtagelse af fakturaen. Uanset hvilken betalingsform som aftales, er aftalen/tilmeldingen endeligt bindende. Forsinket eller udebleven betaling kan ikke anses for gyldig opsigelse/ophævelse af aftalen.

Ansvarsbegrænsning

Ethvert erstatningsansvar, som Julie Mariel ApS og /eller Juliemariel Jespersen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab. Julie Mariel ApS og /eller Juliemariel Jespersen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Julie Mariel ApS og /eller Juliemariel ApS har handlet simpelt uagtsomt. Julie Mariel ApSs og /eller Juliemariel Jespersens erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Du har som klient selv ansvaret for at tage hånd om dig selv i din proces før og efter din/dine session/sessioner. Julie Mariel ApS giver ingen garanti for udkommet af sessioner/ydelser og betaling kan ikke annulleres eller tilbagebetales med begrundelse i manglende oplevelse af bedring/forandring/effekt af ydelsen/sessionen/produktet. Resultatet af behandlingen afhænger blandt andet af din egen indsats og indstilling som klient. Julie Mariel kan derfor ikke stilles til ansvar for resultatet, og du bør som klient følge terapeutens anvisninger for at opnå det bedst mulige resultat. Hvis du som klient lider af skizofreni, psykoser eller lignende alvorlige psykiatriske lidelser, har du pligt til at oplyse Julie Mariel om dette inden sessionen. Julie Mariel har ret til at afvise klienter med alvorlige psykiske lidelser, hvis hun vurderer, at klienten ikke vil have gavn af behandlingen.

Rettigheder

Julie Mariel ApS har alle rettigheder til leverede ydelser og produkter, hvad enten de er live, digitale eller trykte. Ved køb opnås alene en brugsret til det købte. Brugsretten er personlig. Det købte må kun anvendes til eget brug. Det købte skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjepart.

Det købte må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må det købte særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Julie Mariel ApSs virksomhed. Julie Mariel ApSs og Juliemariel Jespersens navne må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse. Såfremt det købte eller Julie Mariel ApSs og Juliemariel Jespersens navne anvendes i strid med denne bestemmelse, er Julie Mariel ApS berettiget til en bod på 100.000 (hundrede tusinde) kr. pr. overtrædelse. Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes en ny konventionalbod for hver påbegyndt måned. Julie Mariel ApS er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Fortrydelsesret for forbrugere

Som forbruger, har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Julie Mariel ApS. Fortrydelsesretten gælder dog ikke levering af digitalt indhold. Ved køb af ydelser løber 14 dages fristen fra den dag, hvor aftalen blev indgået og udløber, når ydelsen er udført. Uanset om du har købt ydelser eller produkter, skal du indenfor de 14 dage give os udtrykkelig meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb, på ovennævnte e-mail adresse for at gøre brug af din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte deltagelse i/modtagelse af købte ydelser/produkter. Ved tilmelding til ydelser (uddannelser/kurser/workshops/sessioner) har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret, medmindre ydelsen/sessionen afvikles inden for 14 dage efter købet. Hvis ydelsen/sessionen afvikles inden for 14 dage efter købet gælder betingelserne som angivet under punktet ”Afvikling, ændring og aflysning”, medmindre særlige betingelser er angivet ved tilmelding til den pågældende ydelse. Ved tilmelding til uddannelser og kurser anses du for tilmeldt idet du enten har betalt det fulde beløb eller indgået skriftlig aftale om ratebetaling. Bliver du forhindret i at deltage eller ønsker du at afbryde uddannelsen/kurset efter de 14 dages fortrydelsesret, tilbagebetales betalingen ikke, og du er fortsat forpligtet til at betale alle de aftalte rater. Din betaling giver dig adgang til at kunne tage uddannelsen eller kurset på et senere tidspunkt, såfremt der er plads på holdet, eller du kan videreformidle pladsen til en anden deltager efter aftale med Julie Mariel.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Julie Mariel ApS på ovennævnte e-mail adresse. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Aarhus som første instans.

Datapolitik for Julie Mariel ApS

 1. Kort overblik: Julie Mariel ApS indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbreve. Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens (GDPRs) regler. Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Julie Mariel ApS har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom til kontakt@juliemariel.dk. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbreve ved at klikke på afmeldelseslinket i enhver email fra Julie Mariel eller ved at rette henvendelse til ovennævnte emailadresse.
 2. Databehandler og dataansvarlig: Som firmaets eneste ansatte er Juliemariel Jespersen (herefter “databehandleren”) både databehandler og dataansvarlig.
 3. Dataplacering: Der overføres ikke data til udlandet. Al data opbevares hos Julie Mariel ApS (herefter “virksomheden”) enten digitalt eller på papir.
 4. Data protection officer (DPO): GDPR-lovgivningen siger, at man skal have en DPO, hvis virksomhedens hovedaktivitet beror på en omfattende behandling af følsomme personoplysninger. Da virksomhedens hovedaktivitet ikke beror på dette, har firmaet ingen DPO.
 5. Samtykke: Inden en ny kunde påbegynder en behandling eller et forløb hos virksomheden underskrives firmaets samtykkeerklæring for databehandling. Ved opskrivelse til nyhedsbrev læses og godkendes samtykke vedrørende nyhedsbrev.
 6. Dataportabilitet: Da virksomhedens hovedaktivitet ikke er databehandling, og firmaet ikke håndterer store mængder data digitalt, er det ikke muligt at få flyttet dine data digitalt til andre firmaer. Du kan i stedet få udleveret dine data og selv indlevere dem fx til en anden behandler, hvis du ønsker det.
 7. Retten til at blive glemt: Kunder kan kræve deres data slettet hvis:
  1. Det ikke er nødvendigt at behandle persondata, for at kunne forfølge formålet
  2. Den registrerede trækker sit samtykke tilbage, og der ikke er et andet hjemmelsgrundlag at basere behandlingen på
  3. Databehandlingen er ulovlig
  4. Sletningen er nødvendig for at opfylde et lovkrav
  5. Registreret person er under 16 år gammel

Databehandleren må gerne forsætte med at behandle persondata, efter den registrerede har anmodet om at blive glemt, hvis hjemmelsgrundlaget har været samtykke og et andet hjemmelsgrundlag finder anvendelse – eller hvis behandlingen er nødvendig for et af de specifikke formål beskrevet i GDPR-lovgivningens artikel 17(3), herunder ytringsfrihed eller af hensyn til offentlig sundhed. Derfor anser databehandleren sig for berettiget til at opbevare noter fra behandlingen så længe hun arbejder med at formidle sin viden om alternativ behandling, så hun kan bruge erfaringerne fra behandlingerne i anonymiseret form til metaundersøgelser og som caseeksempler i udgivelser om de anvendte behandlingsformer.

 1. Privacy-by-design/ Privacy-by-default: Når nye produkter udvikles, medtænkes det fra starten, hvordan evt. indsamlet data skal behandles.
 2. Impact Assesment: Der er foretaget en impact assesment for de forskellige teknologier, produkter og processer. Denne kan udleveres på efterspørgsel.
 3. Underretning ved databrud: Hvis data mod forventning skulle blive lækket, vil databehandleren underrette Datatilsynet og den/de pågældende person(er) uden ugrundet ophold.
 4. Compliance programmer: Nærværende GDPR-strategi sikrer at virksomheden håndterer data i overensstemmelse med GDPR lovgivningen. Oversigt over hvilke databehandlinger virksomheden foretager findes i firmaets Impact Assesment.

Vilkår ved 1:1 sessioner

Terapi

Hvis klienten lider af skizofreni, psykoser eller lignende alvorlige psykiatriske lidelser, har klienten pligt til at oplyse Julie Mariel om dette inden sessionen. Julie Mariel har ret til at afvise klienter med alvorlige psykiske lidelser, hvis hun vurderer, at klienten ikke vil have gavn af behandlingen.

Resultatet af behandlingen afhænger blandt andet af klientens egen indsats og indstilling. Julie Mariel kan derfor ikke stilles til ansvar for resultatet. Klienten bør følge terapeutens anvisninger for at opnå det bedst mulige resultat.

Databehandling

Formålet med indsamlingen: Formålet med databehandlingen er:

 1. At udføre den bedst mulige serviceydelse/behandling af klienten ved at Julie Mariel noterer relevant information, som klienten selv fortæller eller som Julie Mariel iagttager under sessionen, til brug senere i sessionen eller for at Julie Mariel kan læse op på klientens case inden eventuelle fremtidige sessioner.
 2. At kunne udstede og tilsende faktura og anden information, eksempelvis lydfil fra sessionen.
 3. At kunne dokumentere at behandlingen er foregået efter forskriften og er etisk upåklagelig.
 4. At Julie Mariel kan bruge casen i anonymiseret, uidentificerbar form til erfaringsindsamling og udgivelser angående erfaring med den pågældende type behandling. Eksempel: Hvis du har fået en SoulKey session, kan den erfaring Julie Mariel har fået fra denne behandling indgå i anonymiseret form, når hun udtaler sig eller skriver om SoulKey terapi og giver eksempler på sådanne behandlingers indhold.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige: Julie Mariel, kontakt@juliemariel.dk, tlf. 28748921.

Modtagere eller kategorier af modtagere af oplysningerne: Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, med undtagelse af casehistorier, der ifølge punkt 1d i denne samtykkeerklæring kan blive brugt i anonymiseret form i udtalelser og udgivelser af Julie Mariel. Her vil disse udgivelser blive offentligt tilgængelige. Disse udgivelser indeholder ingen data, der kan identificere personen.

Den registreredes rettigheder til at rette og slette data: Du kan til enhver tid henvende dig til Julie Mariel for at få rettet eller slettet dine data. Hvis din casehistorie allerede indgår i anonymiseret form i en udgivelse, kan denne udgivelse ikke trækkes tilbage.

Hjemmelsgrundlaget for behandlingen:

Den registrerede har givet samtykke ved at underskrive denne erklæring.

Behandlingen af data er nødvendig for gennemførelse af serviceydelsen til den registrerede person.

Behandlingen er nødvendig for at forfølge Julie Mariels legitime interesser, og disse interesser overstiger ikke den registrerede persons interesse i ikke at blive behandlet. Julie Mariels interesser er: 1. at udføre den bedst mulige behandling. 2. at indsamle erfaring for at kunne optimere sine behandlinger og bidrage til den generelle viden om alternativ behandling af hensyn til offentlig sundhed (jf. artikel 17(3) i GDPR-lovgivningen). Hvis du ikke ønsker dine data behandlet, kan du trække dit samtykke tilbage.

Rettigheder til at trække samtykke tilbage: Du kan til enhver tid trække dit samtykke til databehandlingen tilbage. Dette gælder dog ikke, hvis din case er blevet benyttet i anonymiseret form til udgivelser, da udgivelserne ikke kan trækkes tilbage. Her kan du trække dit samtykke til at indgå i fremtidige udgivelser tilbage.

Muligheder for at klage til den nationale datebeskyttelsesmyndighed (Datatilsynet): Hvis du mener, at Julie Mariel ikke har behandlet dine data i overensstemmelse med lovgivningen, kan du klage over databehandlingen til Datatilsynet, datatilsynet.dk, tlf. 33 19 32 00.